وظایف حرفه ای جوشکار

وظایف حرفه ای جوشکار

وظيفه حرفه ای جوشكار

به طوركلي وظيفه جوشكار اجراي جوشكاری مطابق با دستورالعمل های مكتوب و تأیيد شده (WPS) می باشد و می باست مسایل ایمنی در نظر گرفته شود.

سلسه مراتب صدور دستورات

  1. مهندس جوش
  2. تکنسین جوشكار
  3. سرپرست جوشكاری
  4. جوشكار
  5. کمک جوشكار

انضباط شغلي

انضباط شغلي عبارتست از:

رعايت مقررات و معيارهاي تعريف شده متناسب با حرفه جوشكاري است که به منظور جلوگیری از حوادث ناگوار و انجام صحیح فعالیت های جوشکاری وضع می شود و مي بايست توسط کلیه افراد رعایت شود.

موارد مهم انضباط شغلي به شرح زير است:

  •  مسئوليت پذير بودن

یعنی نسبت به وظیفه ای که برای فرد تعریف شده است و یا نسبت به ابزار و امکاناتی که در اختیار فرد قرار گرفته است احساس مسئولیت نماید و نهایت سعی و تلاش خود را برای انجام به موقع و صحيح امور محوله و نیز نگهداری از تجهیزات بکار گیرد

  • رعايت سلسله مراتب شغلي و احترام به همكاران

هما نطور که گفته شد، در فعالیت های صنعتی، کار به صورت گروهی انجام می شود و برای هر شخص وظیفه ای بر حسب تخصص یا جایگاه سازمانی او تعریف می شود که فرد نسبت به انجام صحیح آن مسئولیت دارد. لذا همه اشخاص وظیفه دارند نسبت به حوزه مسئولیت دیگران احترام بگذارند و از دخالت در حوزه كار ديگران پرهیز نمایند.

  • رعايت مسایل ايمني فردي و گروهي

عوامل زیادی در محیط های صنعتی و کارگاهی وجود دارند که خطر آفرین هستند. چنانچه فرد نسبت به آنها آگاهی لازم را نداشته باشد و یا مسایل ایمنی فردی یا گروهی را رعایت نکند ممکن باعث ایجاد خطر برای خود و دیگران شود. بنابراین ضروری است، فرد ابتدا نسبت به عوامل خطرساز اطلاعات و آگاهی لازم را کسب نماید و را ه های جلوگیری از ایجاد خطر را بشناسد و نسبت به رعایت موارد ایمنی اقدام کند. همچنین از پرداختن به كارهاي خطرناك و ماجراجويانه به شدت پرهیز کند.

رعايت نظم و مقررات

یکی دیگر از مواردی که لازم است افراد در محیط کارگاهی آن را رعایت کنند مسئله حفظ نظم و انضباط و نیز توجه ویژه به مقرراتی است که متناسب با نوع فعالیت در محیط های کارگاهی به منظور جلوگیری از حوادث ناگوار و انجام صحیح کارها در نظر گرفته می شود.

پیمانکاری بی نیاز

چهار وظیفه اصلی جوشکار حرفه ای

۱
پیمانکاری بی نیاز
شماره ۱
مهارت جوشکاری ۹۰%
شماره ۲
رعایت سلسه مراتب ۹۳%
شماره ۳
انضباط شغلي ۹۶%
شماره ۴
رعایت نظم و مقررات ۹۹%

دیدگاه‌تان را بنویسید: