نمونه سؤالات کارگاه جوشکاری و آهنگری

نمونه سؤالات کارگاه جوشکاری و آهنگری

 

نمونه سؤالات کارگاه جوشکاری و آهنگری

 

۱- به كداميك از گزينه هاي زيرکارگاه گفته مي شود؟

الف) محلي كه محصولات غذایي خام و خشك نگهداري مي شود.

ب) مكاني كه لوازم خانگی به فروش مي رسد.

ج) مكاني كه ميز و صندلي توليد مي کنند.

د) محلي كه جوانان به فعاليت هاي ورزشی مي پردازند.

 

۲- آيا به محل ساخت تانكرهاي آب كارگاه مي گويند؟

الف) بلي

ب) خير

 

۳- در محيطي كه چند نفر با هم كار مي كنند كدام گزينه مهمتر است؟

الف)تعریف روابط و مقررات شغلي

ب) وجود امکانات تفریحی-ورزشی

ج) ساعت کاری

د) مكان جغرافيایی

 

۴- آيا مي توان به محلي كه چاه حفر مي کنند كارگاه ناميد؟

الف) خير، چون كار موقتي است.

ب) بلي، چون چند نفر با هم مشغول كار هستند.

ج) خير، چون محل سرپوشيده نيست.

د) بستگي به تعداد افراد مشغول به كار دارد.

 

۵- كداميك از شرايط زير در يك كارگاه الزا مآور نيست؟

الف) تعیین زمان انجام فعاليت

ب) جنسيت افراد شاغل (مرد يا زن بودن)

ج) تعداد افراد مشغول به كار

د) هیچکدام

 

۶- نحوه چيدمان دستگا ه ها در كارگاه به چه چيزي مربوط مي شود؟

الف) مراحل انجام كار

ب) نوع محصول

ج) تعداد افراد مشغول به كار

د) سليقه سرپرست كارگاه

 

۷- به محلي كه چند قطعه را به هم متصل(مونتاژ) مي كنند چه مي گويند؟

الف) كارگاه مونتاژ

ب) کارگاه جوشکاری

ج) سالن بازرسی و کنترل کیفی

د) كارگاه ساخت

 

۸- چه نكاتي در ایجاد و تجهیز انبار كارگاه بايد رعايت شود؟

الف) محل قرارگيري مواد و تجهیزات

ب) نظم در چيدمان

ج) تقسيم بندي مواد و ابزار

د) تمام موارد

 

۹- سلسه مراتب شغلی در محیط کاری بر چه اساسي تعيين مي شود؟

الف) توانایي و مسؤليت ها

ب) ميزان حقوق

ج) سوابق شغلي

د) روابط فاميلي

دیدگاه‌تان را بنویسید: